مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

تماس با ما

شماره تلفن های مدیریت امور پردیس های استان کرمانشاه

 

واحد

شماره تلفن

حوزه ریاست 

38378993

معاونت هماهنگی

38365907

حراست

38378994

امور اداری

38378988

امور مالی

38399245

امور آموزشی و هوشمندسازی

38378984

نظارت و ارزیابی

38399244

امور فرهنگی و دانشجویی

38399240

امور پژوهشی

38378997

 

 


نظرات کاربران