مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

نشست تشکل های دانشجویی با مدیر امور پردیس های استان

نمایندگان انجمن ،کانونها و شورای صنفی با مدیر امور پردیس های استان دردفتر ایشان دیدار کردند. در این نشست دکتر محمدی ضمن خیر مقدم درسخنانی گفت: دانشجویان عنصری فعال و پویا و بازوان مشورتی حل مسائل و مشکلات دانشگاه هستند.ایشان همچنین در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه، شفاف سازی برنامه ها و بودجه های پردیس، تهیه گزارش از عملکرد دانشجویی و کانونها و فعال سازی و تقویت کانونهای دانشجویی تاکید کرد.در ادامه نیز نمایندگان دانشجویان مسائل و مشکلات خود را با مدیر استان مطرح کردندکه راهکارهای لازم از سوی دکتر محمدی ارائه شد.درپایان نیز دکتر محمدی از زحمات دانشجویان با اهدا هدایایی تقدیر کرد.


نظرات کاربران