مدیریت امورپردیسهای استان کرمانشاه

برگزاری جلسه شورای آموزشی وپژوهشی مدیریت استان

جلسه شورای آموزشی وپژوهشی مدیریت استانی با حضور اعضا در سالن جلسات مدیریت برگزار شد.دراین جلسه دکتر محمدی مدیرامور پردیس های استان در سخنانی ضمن تاکید بر کیفی سازی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی بر ارائه خدمات مطلوب در زمان مناسب به دانشجویان تاکید کرد وخواستار برگزاری منظم جلسات و بررسی ورفع مشکلات دانشجویان در حوزه آموزشی وپژوهشی شد. درادامه دبیر جلسه دستور کار جلسه را قرائت نمود وپس ازارائه راهکارها وپیشنهادات توسط اعضا مصوباتی در این خصوص اخذ شد.


نظرات کاربران